از عید نوروز چه می دانید؟
نوحه خوان، محمدحسین
الف692ن26955/394
207450
مدین
1389

جشن با شکوه نوروز در نزد همه ایرانیان پایه بسیار ارجمند دارد. این خجسته جشن باستانی یکی از یادگارهای برجسته و بزرگ و شادی آفرین هزاران سال پیش است. درکتاب حاضر به نامگذاری و علل پیدایش نوروز پرداخته شده است و در مورد مقدمات و مراسم نوروزی اطلاعاتی ارائه شده است. همچنین در مورد سیر تاریخی نوروز در ایران باستان و دوران اسلامی ، نوروز در روایات اسلامی و در میان اقوام و ملل و بخشهای مختلف ایران مطالبی ارائه شده است تا به خواننده در آشنایی با عید نوروز یاری رساند.