آشنایی با ادیان بزرگ
توفیقی، حسین
آ853ت291
96353
موسسه فرهنگی طه
1385

یکی از دستاوردهای عصر ارتباطات آگاهی یافتن مردم از باورهای دینی دیگران است. در هر فصل از کتاب حاضر؛ ادیان که شامل ادیان ابتدایی، ادیان هندوستان، ادیان چین و ژاپن، ادیان ایران باستان، ادیان عرب قبل از اسلام، یهودیت، مسیحیت می باشند؛ معرفی شدند و معرفی هر دین شامل تاریخ ، اعتقادات، احکام، فرقه ها، کتابهای مقدس می باشد. در فصل آخر نیز پاره ای از عقاید و اعمال اسلامی با برخی ادیان دیگر مقایسه شده است.