دین شناسی تطبیقی
باهنر، محمدجواد
د295ب291
17360
نشر فرهنگ اسلامی
1387

کتاب دین شناسی تطبیقی یکی از آثار دست نویس شهید دکتر با هنر است که پس از شهادت ایشان به صورت کتاب تنظیم و منتشر شد. کتاب حاضر شامل 8 بخش است بخش اول به بررسی پیدایش و تعریف دین پرداخته، بخش دوم اصول و آداب مشترکی که در ادیان بزرگ موجود است بررسی کرده است و از فصل سوم تا هشتم در هر بخش عقاید ومباحثی شامل عقیده به خدا، طبقات اجتماعی، زندگی بازپسین، معاد، کتب مقدس، دستورهای زندگی را در ادیان هندوئیسم، زرتشتی، یهودی، مسیحی، اسلام بررسی و مقایسه شده است.