باورهای دینی
جمعی از نویسندگان
286ب1/210
120297
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الله، مرکز انتشارات
1386

دین، کهن ترین همراه و جدی ترین دغدغه فکری آدمی، و باورهای دینی مهمترین باورهای او بوده و هست.  کتاب حاضر به بررسی باورهای دینی پرداخته است و شامل مباحث ذیل می باشد:
تعریف دین
 علم و اراده الهی و اختیار انسان
ضرورت بعثت انبیا
فلسفه ختم نبوت
وحی و تجربه دینی
نکاتی در باب عصمت