دین و ارتباطات
محمدی، مجید
د352م175/291
55433
کویر
1382

کتاب حاضر شامل سه بخش می باشد:
بخش اول؛ دین را به طور کلی در عرصه ارتباطات می بیند از ارتباطات میان فردی تا ارتباطات میان گروه های اجتماعی و سازمان ها و ارتباطات میان فرهنگی. در این فصل به نقش ارتباطی دین و جایگاه دین در انواع ارتباطات پرداخته شده است.
بخش دوم؛ دین در چارچوب رسانه های همگانی امروز مانند کتاب ، مطبوعات، رادیو ... ملاحظه می شود.در اینجا مسائلی مانند ایدئولوژی، آگاهی مذهبی، آموزش و تبلیغ، نهادهای دینی و مانند آنها قابل طرح هستند.
بخش سوم به برنامه ها و مواد صرفا دینی رسانه ها اختصاص پیدا می کند. در اینجا به انواع و قالب های برنامه های دینی، نسبت برنامه های دینی و فرهنگ، حضور دین در تصاویر سینمایی، و ...پرداخته شده است.