ارزش پدر و مادر ...
اسماعیل گوهری
1387 الف845 گ 646/ 297
146655
یاس سفید
1387

از جمله اموری که مسلم و هیچگونه جای شک و تردید در آن نیست تاثیر داشتن امور نیک در سعادت و خوشبختی انسان است. مانند خوشنود نمودن فرزندی، پدر و مادر و یا صدقه رساندن به فقرا و ...  در دین مقدس اسلام همانگونه که برای پدر و مادر زنده ارزش و احترام قائل شده است، برای پدر و مادر مرده نیز ارزش و احترام قائل شده است. در کتاب حاضر سعی شده است ارزش پدر و مادر و تاثیر به دست آوردن رضایت آن ها در سعادت دنیا و آخرت فرزند از نظر قرآن و روایات اهل بیت ع و داستان ها و اشعار نوشته شده است.