پدر، مادر، متشکریم !
غفور آقازاده سلطانی
1380 پ 651 آ 646/ 297
144649
موسسه دار التحفیظ القرآن الکریم
1380

در قرآن کریم بارها به نیکی پدر و مادر تاکید شده است. خداوند می فرماید: چون پدر و مادر در پیش تو به پیری رسند آن در را «اف» مگو چرا که ما انسان را بفرمودیم که بر پدر و مادر نیکی کنند. و بر اطاعت از والدین وصیت کردیم و به نیکویی کردن آنان تاکید ورزیدیم.
مسلمین که کاملترین شیوه زندگی در جهان را صاحبند، نماد درخشانی از کیان خانواده و عزت نهادن بر عزیزترین اعضا این جامعه در همه زمان ها و مکان ها بودند و هستند. بنابراین از نظر سنت اجتماعی و بحکم فطری ضروری است انسان پدر و مادر خود را احترام کند، و به ایشان احسان و نیکی نماید و به آنان مهر بورزد، تا یان حکم در مجتمع بشری جریان یابد و روابط عاطفی استحکام یابد و شیرازه اجتماع از هم گسیخته نگردد.