مطالعه و برنامه ریزی به روش مدیران
حبیب میدانچی
1392 م 924 م30281/ 371
195413
انوار دانش عصر
1392

کتاب حاضر در 4 فصل، به صورت مفصل به موضوع ویژه ای پرداخته است. فصل اول: راهبردها و موانع برنامه ریزی. فصل دوم: تکنیک ها و تاکتیک های مطالعه. فصل سوم: در برگیرنده مفهوم خودشناسی است و بر شناخت خویشتن تاکید دارد. فصل چهارم: کنکور و راه های موفقیت و کامیابی. با مطالعه کتاب حاضر می توان اولویت های مطالعه دروس مورد نظر را یافت و از وقت خود بهینه استفاده نمود.