روش ها و فنون مطالعه موثر: آشنایی با فنون مطالعه و فراگیری درسی
علی صاحبی
1394ر 171 ص30281/ 371
201318
سایه سخن
1394

موضوع این کتاب فنون مطالعه و یادگیری است. این فنون برای دانش آموزان دوره متوسطه و دانشجویان دانشگاه ضروری است و همچنین برای معلمان و والدین نیز سودمند می باشد. کتاب حاضر منبع سودمند علمی است و مجموعه مهارت های قابل توجه را در دسترس دانش آموزان و فرزندان آن ها قرار می دهد و باعث آسان تر شدن تعالیم درسی و رفتار با فرزندان می شود