خواص مواد غذایی و چگونگی ترکیب آن ها با توجه به ویژگی های دستگاه گوارش بدن انسان
فرخنده، ماشاءالله
1388 خ 438 ف 2 / 613
148156
نسل نو اندیش
1388

در این کتاب اصول اساسی و روش درست ترکیب کردن مواد غذایی و چگونگی به کارگیری این اصول مورد مطالعه قرار گرفته است. ترکیب کردن مواد خوراکی ها به همان اندازه مهم است که انتخاب آن ها هنگام خرید اهمیت دارد. با رعایت این اصول، تندرستی افزایش و ناراحتی های گوارشی کاهش میابد. در بخش نخست کتاب حاضر با مواد غذایی و خواص و ضروری هر یک آشنا خواهید شد و در بخش دوم اصول ترکیب این مواد را خواهید خواند.