سالمندی و سلامت
سازمان جهانی بهداشت
سیاح، نوگل
1386 227 س0438/613
141730
نرسی
1386

ارتقای سطح سلامت وابسته به اجرای راهبردهای مختلفی است. از جمله مهم بخش های هر راهبرد، فراهم کردن بستر سلامت عمومی در جامعه است.این مجموعه توسط سازمان بهداشت جهانی به منظور ارتقا سطح سلامت سالمندان تهیه شده است. این کتاب همچنین کمکی است به مراقبان سالمندان تا با بالابردن سطح آگاهی و شناخت شان از مسائل پیرامون سالمندی بتوانند روش های کمک رسانی و مراقبت از بیماران و سالمندان را بهبود بخشند.